How to remove WebZen mu main

WebZen mu main

Remove WebZen mu main:

c1117adcd29cf816817c6fa4f5513552 Clear
b5ceaa2d0b4c87a0db8f1302f6a89292 Clear
main.exe Trojan.Win32.Gen.vb!n
main.exe Trojan.Win32.Gen.vb!n
play.exe Trojan.Win32.Gen.vb!n
play.exe Trojan.Win32.Gen.vb!n
main.exe Trojan.Win32.Gen.vb!n
Main.exe Trojan.Win32.Gen.vb!n
main.exe Trojan.Win32.Gen.vb!n
main.exe Trojan.Win32.Gen.vb!n
A0281765.exe Trojan.Win32.Gen.vb!n
main.exe Trojan.Win32.Gen.vb!n
main.exe Trojan.Win32.Gen.vb!n
Main.exe Trojan.Win32.Gen.vb!n
play.exe Trojan.Win32.Gen.vb!n
Main.exe Trojan.Win32.Gen.vb!n
main.exe Trojan.Win32.Gen.vb!n
muaway.exe Trojan.Win32.Gen.vb!n
main.exe Trojan.Win32.Gen.vb!n
Main.exe Trojan.Win32.Gen.vb!n
main.exe Trojan.Win32.Gen.vb!n
Main.exe Trojan.Win32.Gen.vb!n
Main.exe Trojan.Win32.Gen.vb!n
Main.exe Trojan.Win32.Gen.vb!n
svchost.exe Trojan.Win32.Gen.vb!n
A0038531.exe Trojan.Win32.Gen.vb!n
kax.exe Trojan.Win32.Gen.vb!n
main.exe Trojan.Win32.Gen.vb!n
main.exe Pack.Win32.Gen.bot!ep-9
main.exe Trojan.Win32.Gen.vb!n
Main.exe Trojan.Win32.Gen.vb!n
main.exe Trojan.Win32.Gen.vb!n
data.dll Trojan.Win32.Gen.vb!n
main.exe Trojan.Win32.Gen.vb!n
main.exe Trojan.Win32.Gen.vb!n
main.exe Trojan.Win32.Gen.vb!n
main.exe Trojan.Win32.Gen.vb!n
main.exe Trojan.Win32.Gen.vb!n
main.exe Trojan.Win32.Gen.vb!n
amazon.exe Trojan.Win32.Gen.vb!n
main.exe Trojan.Win32.Gen.vb!n
play.exe Trojan.Win32.Gen.vb!n
$RJCKCFK.exe Trojan.Win32.Gen.vb!n
main.exe Trojan.Win32.Gen.vb!n
ugkgame.exe Trojan.Win32.Gen.vb!n
play.exe Trojan.Win32.Gen.vb!n
Main.exe Trojan.Win32.Gen.vb!n
muo.lv_s4.exe Trojan.Win32.Gen.vb!n
main.exe Trojan.Win32.Gen.vb!n
main.exe Trojan.Win32.Gen.vb!n
Main.exe Trojan.Win32.Gen.vb!n
main.exe Pack.Win32.Gen.bot!ep-9
play.exe Trojan.Win32.Gen.vb!n
main.exe Trojan.Win32.Gen.vb!n
main.exe Trojan.Win32.Gen.vb!n
main.exe Trojan.Win32.Gen.vb!n
Main.exe Trojan.Win32.Gen.vb!n
main.exe Trojan.Win32.Gen.vb!n
main.exe Trojan.Win32.Gen.vb!n
Main.exe Trojan.Win32.Gen.vb!n
Download GridinSoft Anti-Malware - Removal tool for WebZen mu main