WebZen

WebZen

File name: Status: Product: Last seen:
main.exe Trojan.Gen WebZen mu main 2018-03-30 05:07:41
main.exe Trojan.Gen WebZen mu main 2017-12-21 13:08:21
main.exe Trojan.Gen WebZen mu main 2017-08-06 17:05:08
main.exe Trojan.Gen WebZen mu main 2017-06-10 19:08:25
main.exe Trojan.Gen WebZen mu main 2017-05-27 07:08:38
main.exe Trojan.Gen WebZen mu main 2018-03-23 15:10:50
main.exe Trojan.Gen WebZen mu main 2017-05-29 05:02:05
main.exe Trojan.Gen WebZen mu main 2018-03-27 20:11:37
UGKGame.exe Trojan.Gen WebZen mu main 2018-03-01 12:05:49
main.exe Trojan.Gen WebZen mu main 2017-06-10 09:03:58
main.exe Trojan.Gen WebZen mu main 2017-06-10 09:04:00
main[1].exe Trojan.Gen WebZen mu main 2017-06-10 14:04:37
Main.exe Trojan.Gen WebZen mu main 2017-06-10 19:08:25
main.exe Trojan.Gen WebZen mu main 2017-12-10 08:04:17
config.exe Virus.Jeefo config.exe 2017-06-20 20:08:10
config.exe Virus.Jeefo config.exe 2017-06-20 20:08:11
UGKGame.exe Trojan.Gen WebZen mu main 2017-06-23 16:07:53
main.exe Trojan.Gen WebZen mu main 2017-12-10 08:04:17
main.exe Trojan.Gen WebZen mu main 2017-12-23 11:05:57
play.exe Trojan.Gen WebZen mu main 2018-04-17 09:09:14
UGKGame.exe Trojan.Gen WebZen mu main 2018-04-16 13:14:21
play.exe Trojan.Gen WebZen mu main 2017-07-09 06:04:21
play.exe Trojan.Gen WebZen mu main 2018-01-24 08:04:31
Main.exe Trojan.Gen WebZen mu main 2017-07-14 18:05:20
play.exe Trojan.Gen WebZen mu main 2018-03-30 15:10:54
Main.exe Trojan.Gen WebZen mu main 2018-03-17 12:14:39
DuPhong.exe Trojan.Gen WebZen mu main 2017-08-14 04:38:21
main.exe Hijack.Explorer WebZen mu main 2018-03-29 00:10:27
main.exe Trojan.Gen WebZen mu main 2018-03-06 21:02:41
main.exe Trojan.Gen WebZen mu main 2018-02-16 09:04:27